CIVILICA We Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
22
Oct

9th Conference and Second Conference on Urban Planning and Management

Calendar Home

Secretariat Help


Conference Subjects: Construction Engineering
Conference Venue: Mashhad

باتوجه به مصوبه شوراي راهبردي نهمين كنفرانس ملي و بين المللي مديريت و برنامه ريزي شهري – توسعه پايدار وشهرهاي آينده مورخ 1398/04/29 در خصوص تغيير زمان كنفرانس، تاكيد برگزار كنندگان و حاميان مبني بر برگزاري هرچه بهتر اين كنفرانس و همچنين هماهنگي صورت گرفت در بخش بين الملل و درخواست سخنرانان خارجي، برگزاري اين كنفرانس به تاريخ 2و3 ارديبهشت ماه 1399موكول گرديد.

 

با استعانت از پروردگار متعال، نهمين همايش ملي و دومين همايش بين المللي برنامه ريزي و مديريت شهري ،با عنوان: "شهرهاي آينده و توسعه پايداردر جوار بارگاه ملكوتي حضرت علي ابن موسي الرضا (ع)، از تاريخ دوم ارديبهشت سال1399 با همكاري دانشگاه فردوسي مشهد ، شوراي اسلامي و شهرداري مشهد و شبكه دانشگاهها و مراكز علمي پژوهشي ملي ـ منطقه اي و بين المللي و دستگاههاي اجرايي و اداري ملي واستاني در مشهد برگزار خواهد شد. اين همايش در آستانه 13 سالگي(اولين همايش ملي در سال 1385 برگزار شد )، در حالي برگزار مي شود كه نه تنها جهان شاهد تغييرات غير قابل پيش بيني درحوزه هاي اجتماعي ، سياسي و به ويژه تغييرات اقليمي و آثار ان بويژه بر شهراست، بلكه ايران نيز در اوايل بهار امسال (1398) ، شاهد تغييرات اقليمي (بارشهاي پيش بيني نشده )بوده كه نتيجه اش به زير اب رفتن دهها شهر وروستا و بي خانمان شدن صدها هزار نفر و تخريب ده ها هزار هتكار اراضي كشاورزي و وارد كردن هزاران ميليارد تومان خسارت به زير ساختها در مناطق شهري و روستايي بوده است. در كنار اين تغيير و تحولات سياسي ، اجتماعي و اقليمي كه ضروت برگزاري نشتهاي تخصصي و گردهم امدن محققان و صاحب نظران را ايجاب مي نمايد، چشم انداز توسعه پايدار نيز نويد بخش تغييرات خارق العاده و غير قابل باوري در روشهاي برنامه ريزي و مديريت شهري است ، از جمله: ورود جهان به عصر تمدن اكولوژيك، عصر تعامل با طبيعت ومحيط به جاي غلبه بر آن ، شهر نشين شده جمعيت جهان و جهاني شدن شهرها ، ورود وسايل نقليه بدون سرنشين و خود ران به شبكه حمل و نقل شهري ، نقش تاكسي هاي هوايي(درون ها) و غلبه ماشينهاي با سوختهاي پاك در شهر، هوشمند شدن شهرها ، كاهش زباله هاي شهري و جلوگيري از دفن پسماند ، سبز كردن شهرها و ... از جمله مسائلي است ضرورت برگزاري چنين همايشهايي را به صورت دوره اي وبرنامه ريزي شده ايجاب مي نمايد.همايش برنامه ريزي و مديريت شهري با آگاهي نسبي از اين تغييرات درصدد است ، با گردهم آوري صدها نفراز صاحب نظران ، محققان و مديران از اقصا نقاط جهان وايران ، و ارائه يافته هاي علمي و تجربه هاي مديريتي و عملي آنها، بستر مناسبي را براي بهبود روشهاي برنامه ريزي و مديريت شهري بردارد.

از كليه پژوهشگران و متخصصان در رشته هاي مختلف علوم جغرافيايي ، برنامه ريزي و مديريت شهري ، شهرسازي ، طراحي و معماري شهري ، منابع طبيعي و محيط زيست ، اقتصاد ، مديريت ، علوم طبيعي و محيطي ، حمل ونقل ، انرژي و فن اوريهاي نو دعوت مي شود تا مقالات خود را كه حاوي آخرين يافته هاي علمي در زمينه هاي موضوعي همايش مي باشند را به دبيرخانه همايش ارسال نمايند. همزمان با برگزاري همايش ، كارگاههاي آموزشي، ميزگردهاو نمايشگاه تخصصي با حضور صاحبنظران دانشگاهي و صنعتي و سازمانهاي مرتبط از جمله نمايندگان و كاركنان شهرداريها در زمينه هاي موضوعي كنفرانس برگزار خواهند شد. از علاقمندان دعوت ميشود تا پيشنهادهاي خود را درباره موارد فوق به دبيرخانه همايش ارسال كنند. نظر به تاكيد كميته دائمي همايش و همچنين ضرورت ارتباط بيشتر دانشگاه و جامعه ، كميته برگزاركننده همايش در اين دوره در نظر دارد توجه ويژه اي به بخش ارتباط با جامعه به ويژه شهرداريها و شوراهاي شهر نمايد. به اين منظور، بخش خاصي از محل برگزاري كنفرانس به شناسايي و توسعه پژوهشهاي كاربردي مرتبط به امور شهري به منظور مذاكره و تشويق پژوهشگران به برقراري ارتباط با مديران شهري اختصاص خواهد يافت. انتظار داريم متخصصين و مديران شهر و شهرداريها و پژوهشگران پژوهشهاي كاربردي با مشاركت هرچه فعال تر خود، به پربارتر شدن هرچه بيشتر اين بخش و همچنين ساير بخش‌هاي علمي كمك نمايند.

 

 

محورهاي همايش:

*محور ويژه :شهرهاي آينده و تغييرات اقليمي

1-سياستگذاري اقليمي در مديريت شهري

2-تعديل، سازگاري و تقليل آثار ناشي از تغييرات اقليمي

3-مخاطرات جوي و فرين‌هاي اقليمي در شهرها

4-تصويرسازيشهرهاي آينده بر اساس سناريوهاي اقليمي

1-توسعه پايدار اجتماعي و شهرهاي آينده

1-تنوع سبك زندگي و پايداري اجتماعي شهرها

2-پايداري و انسجام اجتماعي شهر

3-سلامت و بهزيستي اجتماعي در شهر

4-حاشيه نشيني و چرخه هاي محروميت

5-توانمندسازي اجتماع‌محور و پايداري اجتماعي شهر

2- توسعه پايدار اقتصادي و شهرهاي آينده

1-منابع درآمدي پايدار شهرداري‌ها و سرمايه‌گذاري در شهرها

2-جايگاه فعاليت‌هاي نوين در پايداري اقتصادي شهرها

3-اقتصاد غير­رسمي و توسعه پايدار اقتصادي شهرها

4-رونق توليد و اقتصاد سبز در شهرها

3- توسعه پايدار زيست‌محيطي و شهرهاي آينده

1-آموزش وارتقاء سواد زيست محيطي در شهرها

2-مديريت پايدار منابع زيست‌محيطي در شهرها

3-مديريت آلودگي‌هاي محيطي در شهرها

4-فرايندهاي مورفوديناميك و پايداري شهري

5-تاب‌آوري و مخاطرات محيطي در شهرهاي آينده

6-قوانين و مقررات و توسعه پايدار زيست محيطي شهرها

7-ارزيابي اثرات زيست‌محيطي پروژه‌هاي شهري

4- توسعه پايدارنهادي ـ مديريتي شهرها

1-نقش نهادهاي حاكميتي در توسعه پايدار شهرها

2-نقش نهادهاي مدني در توسعه پايدار شهرها

3-قوانين و حقوق شهروندي و توسعه پايدار

4-چالش‌هاي گذار به مديريت يكپارچه شهري

5-آينده پژوهي و توسعه پايدار شهرها

5-توسعه پايدار كالبدي-فضايي و شهرهاي آينده

1-طراحي انسان‌محور و توسعه پايدار شهري

2-مسائل كا لبدي بافت‌هاي نا كارآمد شهري

3-حمل‌ونقل پايدار شهري

4-مصالح و فناوري‌هاي نوين در ساخت‌وساز و پايداري شهرهاي آينده

5-طراحي و معماري اقليمي در شهرهاي آينده

6-فرم شهري پايدار و مصرف انرژي

 

Add to Calendar: 2019-10-08 12:30:22 - View No 6705

Conference Credits

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
The conference is sponsored by CIVILICA, and articles will be indexed in CIVILICA and the National Consortium.

Status

Accepting Fulltexts

Important Dates

Holding date:
Thu 22 Oct 2020
FullText Deadline:
2020-09-05

Contact Information

Secretariat Tel: 05131291094
Secretariat Fax: 05131291180
Secretariat Email: upmc9@um.ac.ir
Secretariat Website: Official Website

Conference history

Similar Conferences

Share it...