Kazerun

8کنفرانس
2,448سند علمی
4مرکز علمی
1نشست27پژوهشگر

شهرداری کازرون در رتبه 129 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 3 مقاله برای شهرداری کازرون منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کازرون در تهیه و انتشار 4 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی
Meetings