Karaj

155کنفرانس56ژورنال
24,513سند علمی
20مرکز علمی
28نشست626پژوهشگر
شهرداری کرج

شهرداری کرج در رتبه 11 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 159 مقاله برای شهرداری کرج منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کرج در تهیه و انتشار 293 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی
Meetings