Karaj

143کنفرانس41ژورنال
20,412سند علمی
20مرکز علمی
23نشست569پژوهشگر
شهرداری کرج

شهرداری کرج در رتبه 11 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 122 مقاله برای شهرداری کرج منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کرج در تهیه و انتشار 240 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی
Meetings