Jiroft

56کنفرانس3ژورنال
3,531سند علمی
6مرکز علمی
53پژوهشگر

شهرداری جیرفت در رتبه 97 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 7 مقاله برای شهرداری جیرفت منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری جیرفت در تهیه و انتشار 18 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی