Miandoab

5کنفرانس
363سند علمی
2مرکز علمی
42پژوهشگر
شهرداری میاندوآب

شهرداری میاندوآب در رتبه 130 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 2 مقاله برای شهرداری میاندوآب منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری میاندوآب در تهیه و انتشار 2 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی