Kermanshah

73کنفرانس16ژورنال
25,854سند علمی
8مرکز علمی
173نشست390پژوهشگر
شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در رتبه 58 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 17 مقاله برای شهرداری کرمانشاه منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کرمانشاه در تهیه و انتشار 24 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی
Meetings