Kermanshah

69کنفرانس11ژورنال
22,135سند علمی
8مرکز علمی
144نشست356پژوهشگر
شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در رتبه 56 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 16 مقاله برای شهرداری کرمانشاه منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری کرمانشاه در تهیه و انتشار 23 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی
Meetings