Minudasht

16کنفرانس
120سند علمی
1مرکز علمی
11پژوهشگر

شهرداری مینودشت در رتبه 62 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 12 مقاله برای شهرداری مینودشت منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری مینودشت در تهیه و انتشار 14 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی