Rudsar

10کنفرانس1ژورنال
312سند علمی
2مرکز علمی
1نشست27پژوهشگر

شهرداری رودسر در رتبه 172 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 2 مقاله برای شهرداری رودسر منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری رودسر در تهیه و انتشار 2 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی
Meetings