Amol

16کنفرانس1ژورنال
6,123سند علمی
9مرکز علمی
98پژوهشگر
شهرداری آمل

شهرداری آمل در رتبه 45 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 22 مقاله برای شهرداری آمل منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری آمل در تهیه و انتشار 30 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی