Babolsar

62کنفرانس9ژورنال
17,162سند علمی
5مرکز علمی
254پژوهشگر
شهرداری بابلسر

شهرداری بابلسر در رتبه 61 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 16 مقاله برای شهرداری بابلسر منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بابلسر در تهیه و انتشار 18 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی