Nowshahr

2کنفرانس3ژورنال
2,486سند علمی
6مرکز علمی
8نشست64پژوهشگر
شهرداری نوشهر

شهرداری نوشهر در رتبه 143 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 3 مقاله برای شهرداری نوشهر منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری نوشهر در تهیه و انتشار 3 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی
Meetings