اثرات محتمل تغییر اقلیم بر دماهای حدی بیشینه ایران تحت سناریوهای RCP طی قرن بیست و یکم

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 897

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCCC06_230

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1398

Abstract:

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر روند تغییرات دماهای حدی بیشینه در سه مقیاس نقطه ای (ایستگاه های هواشناسی همدیدی)، ناحیه ای ( 10 منطقه جغرافیایی از ایران) و میانگین منطقه ای در سه دوره اقلیمی آتی نزدیک ، میانی و دور تا پایان قرن بیست و یکم نسبت به دوره اقلیمی پایه 1986-2005 است. در این تحقیق از خروجی های ریزمقیاس شده مدل جهانی CNRM-CM5 از مجموعه مدل های CMIP5 تحت سناریوهای RCP استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میانگین سالانه دمای بیشنه ایران در اقلیم های آتی نزدیک ، میانی و دور تحت دو سناریو RCP4.5 و RCP8.5 به ترتیب 0/7 و 0/7، 1/9، 3/9 درجه سلسیوس نسبت به دوره اقلیمی پایه احتمالا افزایش خواهند داشت. در بین مناطق مختلف جغرافیایی ایران، بیشترین شدت افزایش دمای بیشینه در اقلیم آتی نسبت به دوره اقلیمی پایه مربوط به مناطق زاگرس و کمترین آن مربوط به مناطق سواحل خزر است

Authors

مجید چراغعلی زاده

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب هواشناسی کشاورزی ، دانشگاه تهران

رسول همتی

دانشجوی دکتری آب و هواشناسی ، دانشگاه محقق اردبیلی، مدیر کل هواشناسی استان زنجان

سجاد عسگری

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب هواشناسی کشاورزی ، دانشگاه تهران