بررسی عوامل موثر بر رسانایی و مورفولوژی پلی پیرول سنتز شده به روش پلیمریزاسیون اکسایش شیمیایی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 736

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCCE06_043

تاریخ نمایه سازی: 9 فروردین 1399

Abstract:

در این پژوهش پلی پیرول با مورفولوژی نانوکره با کمک آغازگر هیدروژن پراکساید و کاتالیست آهن (Ⅱ) کلرید که هم زمان نقش دوپنت را برای پلیمر ایفا می کنند، به روش پلیمریزاسیون اکسایش شیمیایی تهیه شدند. گروه های عاملی موجود در پلی پیرول با استفاده از آزمون طیف سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه تایید شد. مورفولوژی نانوذرات پلی پیرول نیز از طریق تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون پراش پرتو ایکس جهت شناسایی نظم ساختاری و آزمون هدایت سنجی الکتریکی چهارنقطه ای برای اندازه گیری میزان رسانایی نمونه ها انجام شد. همچنین آزمون طیف سنجی فرابنفش-مرئی برای بررسی شکاف انرژی نوری و انتقالات الکترونی در ترازهای انرژی پیوندی و غیرپیوندی مورد ارزیابی قرار گرفت. در پژوهش حاضر با تغییر میزان PH محیط واکنش، دمای واکنش و غلظت آغازگر میزان رسانایی پلی پیرول مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این اثر زمان پلیمریزاسیون بر رسانایی محصول بررسی شده است. محصول بهینه با رسانایی S/cm 0.24 به دست آمد.

Authors

محبوبه متدین

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

فرامرز افشار طارمی

استاد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران