بررسی اثر شکل مقطع پایه های پل بر روی میزان آبشستگی موضعی با استفاده از نرم افزار HEC-RAS

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 754

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCWMSWRM09_073

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1399

Abstract:

آبشستگی پایه پل همواره یکی از مسائل مورد توجه در بررسی خرابی های ناشی از سیلاب بوده است. پژوهش های گوناگونی در ارتباط با انواع روش های تخمین آبشستگی و راهکارهای کاهش آن توسط پژوهشگران دیگر ارائه شده است. از آنجا که با محاسبه بیشینه عمق آبشستگی بر اساس سیلاب طراحی میتوان عمق بهینه پی پایه پل را محاسبه کرد، پس درنظر گرفتن میزان عمق آبشستگی علاوه بر مباحث ایمنی قادر است با محاسبه صحیح عمق آبشستگی در طی فرآیند طراحی هزینه های احداث پی پل را به طور قابل توجهی کاهش دهد. در این مطالعه سعی شده با استفاده از نرمافزار HEC-RAS به شبیه سازی آبشستگی موضعی پایه های پل با اشکال مختلف مقطع آنها پرداخته تا بتوان با بررسی مدل به بهترین شکل پایه به ازای شرایط یکسان جریان دست یافت . از آنجا که تاکنون پژوهشی در ارتباط با اثر هندسه پایه پل به تنهایی بر روی آبشستگی موضعی کمتر پرداخته شده، در این پژوهش این موضوع بررسی می شود. پژوهشگران بسیاری بر روی تعیین رابطه میان پارامترهای موثر بر عمق آبشستگی با بیشینه عمق آبشستگی مطالعه کردهاند. نتایج نشان دادند که بهترین شکل برای استفاده در پایه به منظور کاهش آبشستگی، شکل استوانه ای و دماغه دارای انحنا می باشد، این به دلیل توزیع بهتر خطوط جریان در اطراف پایه نسبت به حالت هایی با دماغه تیز و زوایه دار است.

Keywords:

آبشستگی پایه پل , شکل مقطع پایه پل , HEC-RAS

Authors

مهدیه کلهری

دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم.

پریساسادات آشفته

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم.

محمد قیاسوند

دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).