ارزیابی سناریوهای مختلف تامین نیاز با در نظر گرفتن پارامترهای کمی و کیفی جریان در زیر حوزه کارون بزرگ با استفاده از مدل شبیه ساز WEAP

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 372

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIWM01_055

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1399

Abstract:

کیفیت منابع آب بر اثر عوامل طبیعی و انسانی در هر منطقه دچار تغییر می شود که این تغییرات عمدتا بهره برداری از منابع آب را محدود می کنند. مشکلات افزایش آلودگی آب در بسیاری از رودخانه ها، تصمیم گیرندگان را مجبور به ادغام مدیریت کیفیت آب با تصمیم گیری های تخصیص آب کرده است. برآورد و پیش بینی پارامترهای کمی و کیفی آب در طول رودخانه به منظور تصمیم گیری های مدیریتی یکی از اهداف مدیران و برنامه ریزان منابع آب تلقی می گردد. در این مقاله از مدل WEAP برای شبیه سازی تخصیص منابع آبی با در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی برای زیر حوزه کارون بزرگ واقع در استان خوزستان تحت سناریو های متفاوت و برای یک دوره زمانی 10 ساله استفاده شده است تا تاثیرات شوری آب را در تامین نیازها از طریق شبیه سازی پارامتر کیفی هدایت الکتریکی (EC)ارزیابی کند. نتایج سناریوهای مختلف، مجموعه اقداماتی را برای افزایش کیفیت آب اختصاص یافته به نیازهای مختلف توصیه می کند.

Authors

ایمان ابراهیم بخشی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمحمد اشرفی

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

آرش ادیب

دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز