بدبینی سازمانی و انگیزه خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 377

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IPOM-7-1_001

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1399

Abstract:

مدیریت انگیزه خدمت عمومی در کارکنان سازمان های دولتی بزرگ ترین چالش مدیران بخش دولتی امروزی است زیرا فلسفه وجودی مدیریت دولتی خدمت به آحاد شهروندان در پرتو وجود کارکنان دارای انگیزه خدمت عمومی بالا است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی، به تبیین نقش برداشت از سیاست سازمانی و ابهام هدف سازمانی به عنوان متغیرهای تعدیل گر پرداخته است. در این پژوهش با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده،926 نفر از کارکنان سازمان های دولتی تابع 18 وزارتخانه کشور به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد به کار گرفته شد که روایی و پایایی هریک از متغیرها به تایید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مرحله ای به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بدبینی سازمانی منجر به کاهش انگیزه خدمت عمومی می شود و برداشت منفی کارکنان از سیاست سازمان ارتباط بین بدبینی سازمانی و انگیزه خدمت عمومی را در جهت منفی تعدیل می کند. به علاوه، همراه شدن ابهام هدف سازمانی با برداشت از سیاست سازمانی این ارتباط را شدت می دهد.  

Keywords:

انگیزه خدمت عمومی , سازمان های دولتی , بدبینی سازمانی , برداشت از سیاست سازمانی و ابهام هدف سازمانی

Authors

حسن دانایی فرد

استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

جلیل دلخواه

استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

راضیه قنبری

گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بهمنی، اکبر؛ مهدوی راد، محمدرضا و بلوچی، حسین (1395). بررسی ...
 • حسن پور، اکبر؛ نوری، روح الله و کیایی، مجتبی  (1388). ...
 • دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل (1392). روش ...
 • احمدزهی، عبدالعلی (1394). نقش ابهام هدف در رفتارهای نوآورانه در ...
 • رجب زاده قطری، علی؛ صفری، رضا و معمارپور، مهدی (1393). ...
 • منتظری، محمد و قربانی زاده، وجه الله (1391). رابطه تعاملی ...
 • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences . Genetic, ...
 • Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange . Advances ...
 • Aly, N. A. E.F. M., Ghanem, M. & El-Shanawany, S. ...
 • Barlett, J. E., Kotrlik, J. W. & Higgins, C. C. ...
 • Bashir, S. (2011). Organizational Cynicism, Development and Testing of an ...
 • Bøgh Andersen, L. & Serritzlew, S. (2012). Does public service ...
 • Bright, L. (2008). Does public service motivation really make a ...
 • Buchanan, B. (1975). Red-tape and the service ethic: Some unexpected ...
 • Cheong, J. O. (2010). An empirical analysis of the relationships ...
 • Chiaburu, D. S., Peng, A. C., Oh, I. S., Banks, ...
 • Choi, S. (2016). Bridging the gap Social networks as a ...
 • Chun, Y. H. & Rainey, H. G. (2005). Goal ambiguity ...
 • Chun, Y. H. & Rainey, H. G. (2006). Consequences of ...
 • Curtis, S. (2003). Lies, damned lies and organisational politics . ...
 • Davis, R. & Stazyk, E. C. (2014). Exploring the Relationships ...
 • Davis, R. S. & Stazyk, E. C. (2015). Examining the ...
 • Davis, W. D. & Gardner, W. L. (2004). Perceptions of ...
 • Dean, J. W., Brandes, P. & Dharwadkar, R. (1998). Organizational ...
 • Eaton, J. A. (2000). A social motivation approach to organizational ...
 • Feldman, M. (1989). Order without design: Information production and policy ...
 • Ferris, G. R., Harrell-Cook, G. & Dulebohn, J. H. (2000). ...
 • Hochwarter, W. A., Kacmar, C., Perrewe, P. L. & Johnson, ...
 • Jung, C. S. & Rainey, H. G. (2011). Organizational goal ...
 • Jung, C. S. (2011). Organizational goal ambiguity and performance: Conceptualization, ...
 • Jung, C. S. (2013). Organizational goal ambiguity and job satisfaction ...
 • Kacmar, K. M., & Carlson, D. S. (1997). Further validation ...
 • Kanter, D. L. & Mirvis, P. H. (1989). The cynical ...
 • Kjeldsen, A. M. & Hansen, J. R. (2016). Sector differences ...
 • Landells, E. & Albrecht, S. L. (2013). Organizational political climate: ...
 • Mahmood, A. S. a. Z. (2012). The Mediating -Moderating Model ...
 • Mesci, M. (2014). The effect of organizational cynicism towards turn ...
 • Meyer, J. P. & Allen, N. J. (1991). A three-component ...
 • Miller, B. K., Rutherford, M. A., & Kolodinsky, R. W. ...
 • Moynihan, D. P. & Pandey, S. K. (2007).  The role ...
 • Nafei, W. A. (2013a). Examining the relationship between organizational cynicism ...
 • Nafei, W. A. (2013b). The effects of organizational cynicism on ...
 • Nair, P. & Kamalanabhan, T. J. (2010). The impact of ...
 • Niederhoffer, A. (1967). Behind the shield: The police in urban ...
 • Organ, D. W. (1997). Organizational citizenship behavior: It s construct ...
 • Pandey, S. K., Wright, B. E. & Moynihan, D. P. ...
 • Perry, J. L. & Wise, L. R. (1990). The motivational ...
 • Perry, J. L. (1996). Measuring public service motivation: An assessment ...
 • Rainey, H. G. & Jung, C. S. (2010). Extending goal ...
 • Ram, P. & Prabhakar, G. V. (2010). Leadership styles and ...
 • Reichers, A. E., Wanous, J. P. & Austin, J. T. ...
 • Ritz, A., Brewer, G. A. & Neumann, O. (2016). Public ...
 • Shahzad, A. & Mahmood, Z. (2012). The mediating-moderating model of ...
 • Shrestha, A. K. & Mishra, A. K. (2015). Interactive effects ...
 • Shrestha, A. K. (2012). Perceptions of organizational politics and employee ...
 • Simeone, A. E. (2004). The ideal of public service: The ...
 • Sowmya, K. R. & Panchanatham, N. (2011).  Job burnout: An ...
 • Van Witteloostuijn, A., Esteve, M. & Boyne, G. (2016). Public ...
 • Volpe, R. L., Mohammed, S., Hopkins, M., Shapiro, D. & ...
 • Vroom, V. H. (1982). Work and motivation. Robert E. Krieger ...
 • Wei, X., Wang, R. & MacDonald, E. (2015). Exploring the ...
 • Wright, B. E. (2004). The role of work context in ...
 • Zheng, X. (2013). The Empirical Research on Public Service Motivation ...
 • نمایش کامل مراجع