بررسی و اولویت بندی عوامل استرس زای شغلی در پرستاران و کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (FAHP)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 909

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOHS11_721

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1399

Abstract:

زمینه و هدف: کارکنان مراکز خدمات درمانی، به خصوص پرستاران و کارکنان فوریت های پیش بیمارستانی به دلیلمسئولیت خود در زمینه مراقبت و درمان بیماران (PHE) با بسیاری از عوامل استرس زای شغلی مواجهه دارند. هدف از مطالعهحاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل استرس زای شغلی در پرستاران و کارکنان PHE با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیفازی بود.مواد و روش ها: مطالعه حاضر بررسی مقطعی و کیفی بود که با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل استرس زای شغلیپرستاران و کارکنان فوریت های پیش بیمارستانی بر اساس نظر 30 نفر از خبرگان با استفاده از روش FAHP انجام شد.شناسایی استرسورهای شغلی این دو گروه از کارکنان با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، پرسشنامه سلامتشغلی و مرور مطالعات پیشین استخراج شد.یافته ها: در بین استرسورهای شغلی شناسایی شده ی پرستاران، عدم سازگاری بین برنامه کاری و شرایط زندگی (0/03986) و سرزنش توسط مافوق (0/03723) بیشترین وزن داشتند. همچنین در بین عوامل استرس زای شغلی کارکنان فوریت های پیش بیمارستانی0/07056 بیشارین اهمیت داشتند.نتیجه گیری: نتایج کلی این مطالعه نشان داد که عوامل مدیریتی و عوامل مرتبط مراقبت از بیمار مهمترین علل استرسشغلی در پرستاران و کارکنان PHE هستند. بنابراین لازم است اقدامات لازم برای کاهش و مدیریت استرس شغلی بر روی اینعوامل تمرکز کند.

Keywords:

عوامل استرس زای شغلی , پرستاران , کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی , روش سلسله مراتبی فازی FAHP

Authors

فاضل رجبی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

مهدی جهانگیری

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

حسین مولایی فر

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

مرضیه هنربخش

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

پیام فرهادی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران