بررسی تحلیلی اثر موقعیت شتاب سنج بر نتایج تست مودال یک تیر کامپوزیتی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 381

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AEROSPACE18_072

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1399

Abstract:

در این تحقیق، تاثیر موقعیت شتاب سنجها بر روی مشخصه های مودال تیر چند لایه در تست مودال، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا روی نمونه ی ساخته شده ی تیر دو سر آزاد، تست مودال انجام شده است. با نصب شتاب سنج(ها) در موقعیتهای مختلف بر روی تیر مورد مطالعه، توابع پاسخ فرکانسی (FRF) به دست آمده و سپس با استفاده از این توابع FRF، فرکانسهای طبیعی و شکل مودها استخراج گردید. با توجه به نتایج متفاوت تست مودال در هر مود، تاثیر موقعیت قرارگیری شتابسنج(ها) با توجه به یکسان بودن شرایط تمام تستها به صورت تحلیلی بررسی شد. در تحلیل، با استفاده از تئوری اویلر – برنولی، انرژی کرنشی تیر با خواص مکانیکی معادل محاسبه شده و موقعیت و اثر شتابسنج، به صورت جرم متمرکز در انرژی جنبشی آن لحاظ شده است، در ادامه، با روش مودهای فرضی، مسئلهی مقدار ویژه حل شده و فرکانسهای طبیعی برای شرط مرزی دو سر آزاد محاسبه گردیده است. در انتها نتایج شرایط مختلف با هم مقایسه شد.

Keywords:

Authors

نرگس افسری ولایتی

دانشجوی کارشناسی ارشدگروه سازههای هوایی، دانشکدهی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

سعید شکراللهی

دانشیارگروه سازههای هوایی، دانشکدهی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

مجید جمال امیدی

دانشیارگروه سازههای هوایی، دانشکدهی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران