بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدودیت مالی طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 319

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMVJ-2-13_008

تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1399

Abstract:

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدودیت مالی طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان متغیرمستقل و محدودیت مالی به عنوان متغیرهای وابسته ومراحل چرخه عمر شرکت(معرفی محصول، رشد ، بلوغ و افول) به عنوان متغیر تعدیلگر می‎باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر با توجه به موضوع و کاربرد آن شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور تعداد 108 شرکت در بین سال های 1392 - 1396 انتخاب گردید. در این پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده‎های ترکیبی با اثرات ثابت برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی بر محدویت مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت(معرفی محصول، رشد ، بلوغ و افول) تاثیر منفی و معناداری دارد. بدین ترتیب انتظار می رود با با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی طی مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، محدویت مالی شرکت کاهش یابد. واژه های کلیدی: گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی، محدویت مالی، چرخه عمر شرکت

Keywords:

گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی , محدویت مالی , چرخه عمر شرکت

Authors

نرگس توکلی معظم

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار، سمنان، ایران.

سیده محبوبه جعفری

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

سارا شفیعی

عضو هیات علمی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار، سمنان، ایران.