الگوی تحول نظام اداری ایران بر اساس فرامین و موازین اسلامی ایرانی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 917

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEPCONF02_024

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1399

Abstract:

کیفیت نظام اداری کشور ایران یکی از ابزار تحقق اهداف انقلاب اسلامی است، لذا شکل گیری نظام اداری بر اساس اصول منطقی و جامع می تواند منجر به تحقق کیفی و زودهنگام اهداف انقلاب اسلامی شود. با توجه به اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون فعالیت های گسترده ای در راستای تحول نظام اداری ایران انجام گرفته و متاسفانه تاثیر قابل انتظاری در مسیر تحقق اهداف نداشته است، در این تحقیق تصمیم بر این است که الگوی واقعی برای تحول نظام اداری براساس فرامین و موازین اسلامی ایرانی شناسایی شود تا نتایج حاصل از این تحقیق گره گشای مسئولان و دستگاه های متولی تحول نظام اداری ایران باشد. در این تحقیق ابتدا با ابزار پرسشنامه و با استفاده از مطالعه کتابخانه ایی شاخص های اولیه موضوع تحقیق براساس فرامین و موازین اسلامی شناسایی گردیده و سپس متغیرهای ارزیابی استخراخ می شود. همچنین اطلاعات و جداول با نظرسنجی از متخصصین، صاحبنظران و تصمیم گیران سازمانهای دولتی تکمیل میگردد. برای تجزیه و تحلیل تحقیق داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری بوسیله ی نرم فزار Lisrel مدل شبیه سازی شده و اسمیرنوف برای تست نرمال بودن داده ها، از آزمون t برای بررسی و میزان تاثیر شاخص های حاصل شده بر اساس فرامین و موازین اسلامی بر تحول نظام اداری ایران آزمون رگرسیون استفاده میگردد. با همه تلاش هایی که برای اصلاح نواقص در اداره امور دولتی صورت گرفته، هنوز انتقادات فراوانی به آن وارد است که بیشتر کشورها از عملکرد سوء این سازمانها رنج می برند. یکی از دلایل عمده ناکامی ها در سلامت نظام اداری تاکنون ، نبود نگاه نظام مند به اداره امور و منشا آن، قطع ارتباط بشر با آموزه های وحیانی اسلامی و اجرای امور با شیوه آزمون و خطا بوده است. یگانه راه در جامعه اسلامی برای دستیابی به سلامت نظام اداری، مدیریت مبتنی بر ارزشهای اسلامی است که میتوان آن را رویکردی نو در اداره مسائل دولتی به شمار آورد. برای اصلاح نظام اداری باید نگرشها و باورهای دینی، از جمله خد امحوری، آخرت گرایی، مسئولیت پذیری، صداقت، و امانتداری را در کارکنان تقویت کرد. همچنین می بایست با اصلاح نظام حقوق و دستمزد نیازهای مادی و معیشتی کارکنان برطرف و با برنامه های آموزشی-تربیتی زمینه های تحول درونی و پیشرفت معنوی کارکنان فراهم شود. توجه به سازوکارهای نظارتی چندگانه بسیار مهم و اساسی است.

Authors

میثم مقدس

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

یوسف محمدی مقدم

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین