بررسی تاثیرات حسابداری تعهدی بر ارتقای ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی دستگاه های اجرایی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

Publish Year:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

463

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB03_006

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1399

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر حسابداری تعهدی بر ارتقای ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی دستگاه های اجرایی از دیدگاه حسابرسان دیوان محسابات انجام شده از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی - همبستگی و از شاخه تحقیقات میدانی و از نظر زمانی، مقطعی می باشد. جامعه آماری، این پژوهش را کلیه حسابرسان سازمان ها و نهادهای دولتی تشکیل می دهند که تعداد آنها 234 نفر بوده و برای نمونه گیری در این تحقیق، از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده شده است. ابزاری مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه است که در یک مطالعه مقدماتی، روایی و پایایی این پرسشنامه ها به اثبات رسیده است. پایایی ابزار پژوهش به صورت صوری و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سودمندی اطلاعات مالی 81 / و برای پرسشنامه نظام نوین مالی 82 / به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، روش های آماری توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، میانه، مد، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. داده پردازی نیز با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که بین حسابداری تعهدی و ارتقای ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی دستگاه های اجرایی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات رابطه وجود دارد. همچنین در تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون پژوهش مشخص شد که متغیر مربوط بودن با میزان بتای 448 / بیشترین سهم را در ویژگی های کیفی اطلاعات صورت های مالی داشته و بعد از آن به ترتیب متغیر قابل اتکا بودن با بتای 339 /، متغیر به موقع بودن با بتای 225 / و متغیر قابل مقایسه بودن با بتای 139 / قرار گرفته اند.

Keywords:

ویژگی های کیفی اطلاعات مالی , حسابداری تعهدی , قابل مقایسه و به موقع بودن و قابلیت اعتماد

Authors

مجیدویسناد
مجید ویسناد

کارشناسی حسابداری از دانشگاه پیام نور، واحد کهگیلویه

حبیب الهشریعتی
حبیب اله شریعتی

کارشناسی ارشد حسابدرای از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

حمید ویسناد

دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کهگیلویه