بررسی ارتباط میان دو فرضیه نفرین منابع و منحنی زیست محیطی کوزنتس: مطالعه تجربی در کشورهای با وفور انرژی تجدیدناپذیر بالا

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 433

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAC04_142

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1399

Abstract:

در سال های پیش رو، مطالعات زیادی در مورد تاثیر فرضیه نفرین منابع بر منحنی زیست محیطی صورت گرفته است. در این مقاله نیز به ارزیابی تاثیر فرضیه نفرین منابع و منحنی زیست محیطی بر رشد اقتصادی در کشورهای با وفور منابع تجدید ناپذیر می پردازیم. که نتایج بدست آمده نشان می دهد، فرضیه نفرین منابع، وفور منابع طبیعی تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای با وفور انرژی تجدیدناپذیر بالا دارد، همچنین بر اساس فرضیه زیست محیطی کوزنتس، رشد اقتصادی ابتدا تاثیر مثبت و سپس تاثیر منفی معناداری بر تخریبات محیط زیستی در کشورهای با وفور انرژی تجدید ناپذیر بالا دارد.

Authors

نگین عباس وند

دانشجو اقتصاد انرژی ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل-ایران

زهرا فتوره چی

استادیار اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل- ایران

محمد حسن زاده

دانشیار اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل- ایران