طراحی مجتمع اقامتی- تفریحی با رویکرد معماری ارگانیک در جذب توریسم (مطالعه موردی: شهر قروه)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 874

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF07_236

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399

Abstract:

شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن مانند ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی صوتی، شلوغی و ازدحام و مشکلات اجتماعی و اقتصادی باعث شده است تا ایجاد مراکز تفریحی- اقامتی به عنوان راهحلی جهت گذار موقت از این مشکلات در نظر گرفته شود. چرا که اگر این مراکز بر بستر طبیعت و معماری ارگانیک بنا شوند می تواند در تسکین آلام و مشکلات انسان شهری بسیار موثر واقع شود. باتوجه به اهمیت این موضوع در تحقیق حاضر با عنوان طراحی مجتمع اقامتی- تفریحی با رویکرد معماری ارگانیک در جذب توریسم (مطالعه موردی: شهر قروه) قصد داریم تا تاثیر ایجاد مجتمع های اقامتی- تفریحی را بر جذب گردشگر در شهر قروه بررسی نماییم. لذا پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف، از نوع کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها، با استفاده از روش اسنادی و همینطور پیمایش بوده است. جامعه آماری افراد ساکن شهر قروه می باشد که از این تعداد براساس فرمول کوکران 300 نفربه عنوان نمونه و به شیوه تصادفی ساده انتخاب گشته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که میزان ضریب همبستگی آزمون کندال بین متغیر طراحی مجتمع اقامتی- تفریحی و متغیر جذب گردشگر 0.409 می باشد و همینطور نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر نشان می دهد که طراحی مجتمع اقامتی- تفریحی دارای بتای 0.657 بر متغیر جذب گردشگر می باشد که همبستگی و تاثیر بسیار بالایی را بین این دو متغیر نشان می دهد. به عبارتی با ایجاد و طراحی مجتمع های اقامتی- تفریحی میزان جذب گردشگر افزایش می یابد.

Authors

سونیا کرمی

مدرس گروه معماری، دانشگاه غیرانتفاعی ایرانمهر قروه

یاسر احمدی

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه غیرانتفاعی ایرانمهر، قروه