CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثربخشی آموزش شفقت به خود بر گرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه

عنوان مقاله: اثربخشی آموزش شفقت به خود بر گرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه
شناسه (COI) مقاله: JR_IJOGI-23-2_004
منتشر شده در شماره 2 دوره 23 فصل در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیمین عرب - دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
دکتر احمد برجعلی - دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
دکتر فرحناز مسچی - استادیار گروه روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
دکتر علیرضا کاکاوند - دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

خلاصه مقاله:
مقدمه: تقریبا 80% زنان یائسه از گرگرفتگی و عرق شبانه رنج می برند و 25% آنها این علائم را علت کاهش کیفیت زندگی خود می دانند. درمان های دارویی و هورمون درمانی به دلیل برخی عوارض و خطرات، در اولویت استفاده زنان نمی باشند و زنان همچنان بیشترین وقت زندگی خود را صرف نگهداری و مراقب از سایر افراد خانواده می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش شفقت به خود بر گرگرفتگی و عرق شبانه زنان یائسه انجام شد. روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1397 بر روی 30 نفر از زنان 55-45 ساله شهر تنکابن که در مراکز بهداشتی- درمانی شهری دارای پرونده و یائسگی طبیعی بودند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در برنامه 8 هفته ای آموزش شفقت به خود و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. گرد آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه سنجش علائم گرگرفتگی و عرق شبانه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22)و به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. میزان  pکمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج بین دو گروه آزمایش و کنترل پس از مداخله و پیگیری از نظر دفعات و شدت علائم گرگرفتگی و عرق شبانه تفاوت معنی داری را نشان داد (001/0> p) نتیجه گیری: آموزش شفقت به خود بر علائم گرگرفتگی و عرق شبانه یائسگی موثر است، لذا پیشنهاد می شود در برنامه مراقبی زنان یائسه گنجانده شود.

کلمات کلیدی:
شفقت به خود, عرق شبانه, گرگرفتگی, یائسگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1030340/