بررسی سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان دلفان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 714

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF08_101

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1399

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر به نپرسی سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان دلفان می باشد. جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 96-98 می باشد . با استفاده از جدول مورگان تعداد 181 نفر از معلمان دوره ابتدایی جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع روش نمونه گیری تصادفی - طبقه ای می باشد . با توجه به اینکه جنسیت جامعه آماری مورد بررسی یکسان نیست. ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر عبارتند از پرسش نامه اضطراب سنج کتل است که این پرسش نامه د ارای 40 سئوال 3 گزینه ای است که این پرسش نامه توسط کتل در سال 1937طراحی شده است و جهت شناسایی اضطراب در افراد است این پرسش نامه دارای 3 گزینه درست، بین ایندو، غلط است. یافته های پژوهش نشان می دهد، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده ( 1/411) در سطح خطای 0 / 01=d معنی دار است ( 0 / 01سبک های دلبستگی (سبک دلبستگی اضطرابی ) و سلامت روانی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان دلفان رابطه متوسطی وجود دارد؛ یعنی با افزایش نمرات سبک دلبستگی اضطرابی در بین معلمان دوره ابتدایی شهرستان دلفان ، نمرات سلامت روانی دانش آموزان نیز افزایش می یابد. بر این اساس فرضیه فوق مورد تائید قرار می گیرد.

Keywords:

سبک های دلبستگی , سلامت روانی , دانش آموزان دوره ابتدایی

Authors

محبوبه خیری حسن گاویار

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ، کارمند شبکه بهداشت شهرستان دلفان

مرضیه یعقوب زاده

کارشناس تاریخ ، مربی پیش دبستانی شهرستان دلفان

سعید رستمی

دکتری مدیریت آموزشی ، معلم و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان دلفان

ایوب حبیبی گندم بانی

کارشناس روانشناسی آموزگار دوره ابتدایی شهرستان دلفان