بررسی اثر اقتصادی بهره وری انرژی در صنایع تولیدی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 452

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF02_026

تاریخ نمایه سازی: 4 مرداد 1399

Abstract:

انرژی نقش مهمی را در زنجیره عرضه به عنوان کالای نهایی و در فرایند تولید بسیاری از کالاها و خدمات به عنوان یک نهاده ایفا میکند.علاوه بر این، در ده ههای اخیر توجه ویژهای به مصرف انرژی و تاثیر آن بر بخش های مختلف اقتصادی و محیط زیست شده است.در این میان بخش صنعت به عنوان یکی از بخشهای مهم مصرف کننده انرژی بوده و تلاش برای منطقی نمودن مصرف انرژی و استفاده بهینه آنبا توجه به محدودیت منابع همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی بسیاری از کشورهای در حلا توسعه و از جمله ایران بوده است. از آنجا که افزایش مصرف انرژی میتواند منجر به بهبود تولیدات بخش صنعت شود، بنابراین مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که برنامه ریزان اقتصادی با اعمال سیاستهای بهینه مصرف انرژی ضمن افزایش بازدهی مصرف انرزی به عنوان یکی از نهاده های مهم تولید، زمینه های تقویت و افزایش ارزش تولیدات صنایع مورد بررسی را فراهم آورند تا از این طریق منجر به افزایش رشد بخش صنعت گردند.

Keywords:

کارایی انرژی , مدیریت انرژی , شدت انرژی و استاندارد انرژی

Authors

فرزام حقیقت شعاراصل

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی

زهرا فتوره چی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی

فرید حقیقت شعاراصل

دانشجوی دکتری انرژی تجدیدپذیر، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی