تحلیل ترموالاستیک و خزشی دیسک حلقوی چرخان با ضخامت متغیر FGM

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 510

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DSCONF07_128

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

در این مقاله، تحلیل ترموالاستیک و خزشی دیسک حلقوی چرخان از ماده مدرج تابعی ( FGM) با ضخامت متغیر به روش تحلیلی و المان محدود انجام شدهاست. برای شکل پروفیل دیسک چرخان از منحنی هایی خطی با ضخامت ثابت، خطی با شیب ثابت و غیرخطی مقعر و محدب استفاده شده است. صحت سنجی برای سه نمونه دیسک در تحلیل های ترموالاستیسیته و خزشی با منابع موجود انجام شدهاست. سپس با استفاده از روشهای تحلیلی با کدنویسی در محیط برنامه MATLAB و عددی (المان محدود) در نرم افزار ABAQUS نتایج تحلیلهای ناشی از بارگذاری فقط مکانیکی و بارگذاری ترکیبی ترمومکانیکی بر روی دیسک انجام شده و با یکدیگر مقایسه شدهاند. اثر تغییر پارامترها شامل نوع پروفیل ضخامت دیسک، خواص ماده FG، سرعت دورانی دیسک، ابعاد هندسی دیسک و توزیع حرارتی در دیسک مورد بررسی قرار گرفته است. در تحلیل المان محدود پس از مدلسازی سه بعدی مسئله، اعمال خواص ماده، شرایط مرزی، بارگذاری های حرارتی و مکانیکی ناشی از دوران با سرعت ثابت و مش بندی، تحلیل الاستوپلاستیک مسئله صورت گرفته است.

Authors

احمد مامندی

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

رضا کارگرمزرعه

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران