بررسی تاثیر تغییرات سختی خمشی تیر پیزوالکتریکی بر توان خروجی تحت تحریک امواج عرضی دریا

Publish Year:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

545

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCONF05_027

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

Abstract:

به منظور استفاده از انرژی امواج دریا با استفاده از تیر پیزوالکتریک، طرح تیر پیزوالکتریک بررسی می شود که در آن یک تیر عمودی در کف اقیانوس قرار گرفته و یک تیر یک سر گیردار با دو صفحه افقی پیزوالکتریک به آن متصل می شود. هدف از این مقاله بررسی تاثیر تغییرات پارامتر ضخامت تیر پیزوالکتریک در میزان انرژی دریافتی است. برای بیان مساله، معادله حرکت موج به روش ایری در نظر گرفته شده و از تئوری تیر اویلر برنولی برای بیان حرکت تیر استفاده می شود. سپس با تغییرات سختی خم شی تیر پیزوالکتریک، میزان برداشت انرژی در حالات مختلف مقایسه شده است. نشان داده شد که سختی کمتر تیر باعث تغییرات بیشتر کرنش در لایه پیزوالکتریک شده و می تواند باعث افزایش انرژی برداشت شده از تیر شود.

Keywords:

Authors

محمدگندم کار
محمد گندم کار

استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک

فرزادثابت
فرزاد ثابت

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک

سعیدفرهی
سعید فرهی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مکانیک