بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیک با استرس و اضطراب قبل و بعد از سزارین در زنان باردار

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 890

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WMCONF03_001

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1399

Abstract:

زمینه و هدف: استرس و اضطراب می توانند عوارض نامطلوبی را برای مادر و نوزاد به همراه داشته باشند. پیشگیریمناسب مستلزم شناسایی عوامل مستعد کننده این اختلالات است. با توجه به کمبود اطلاعات در زمینه عوامل مرتبط بااسترس و اضطراب در ایران، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط مشخصات دموگرافیک با استرس و اضطراب قبل و بعد ازسزارین در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج انجام شد.روش تحقیق: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی و مقطعی می باشد که بر روی 180 زن باردار تحت عمل جراحیسزارین انتخابی در سال 1397 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس زنان باردار مراجعه کننده بهبیمارستان بعثت سنندج با داشتن معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات در این مطالعهپرسشنامه دو قسمتی اطلاعات دموگرافیک و مامایی و پرسشنامه استرس و اضطراب Dass 21 بود. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 16 ، آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد بین سن، سطح تحصیلات، سطح درآمد، سابقه جراحی و سزارین، رضایت زناشویی و رضایت ازجنسیت نوزاد با استرس و اضطراب قبل و بعد از سزارین ارتباط معنی داری وجود دارد (p<0/05).نتیجه گیری: عوامل موثر بر میزان استرس و اضطراب در این مطالعه، می تواند به غربالگری زنان باردار در معرض خطراسترس و اضطراب، به پزشکان، مراقبین سلامت و کادر درمان کمک می کند. همچنین توصیه می شود برنامه هایحمایتی و پیشگیرانه برای زنان باردار طراحی گردد.

Authors

زینب هاشمی

کارشناس ارشد آموزش مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران