سالمندی و تاثیر آن بر میزان مراجعات سرپایی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 538

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCHIR01_008

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

Abstract:

مقدمه: افزایش امید به زندگی برای کشورها و به تبع آن کاهش باروری یکی از عوامل اصلیسالمندی جوامع و کشورها است. روند سالمندی در کشورهای جهان رو به رشد است. این پدیده نهتنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه، مساله ای است که توجهسیاستگذاران را به خود جلب کرده است. تغییرات الگوی سنی جمعیت و حرکت به سمتسالمندی می تواند بر الگوی بیماری ها و خدمات سلامتی مورد نیاز جامعه تاثیر گذارد. هدف از اینمطالعه بررسی میزان مراجعات سرپایی گروه سالمندان به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی ومقایسه آن با سایر گروه های سنی است.روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی بود که به صورت مقطعی بر روی داده هایمراجعات سرپایی سال 96 مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی که به صورت سرشماری واردمطالعه شدند، انجام شده است. داده ها پس از دریافت و پالایش مورد بررسی قرار گرفت. برایبررسی داده ها از نرم افزارهای spss جهت شناسایی شاخص های پراکندگی و تحلیل وضعیت ارتباطبین متغیرها استفاده شد.یافته ها: بررسی یافته ها نشان داد که گروه سالمندان به طور متوسط 8/ 6 بار در طول سال برایدریافت خدمات سرپایی به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده بودند نتایج مقایسهمیانگین مراجعه به تفکیک گروه های سنی نشان داد، اختلاف معناداری بین گروه های سنی از نظرمراجعه به مراکز ملکی تامین اجتماعی وجود داشته است . سالمندان بالای 85 سال نسبت به کودکان زیر 2 سال 1/ 48 درصد و سالمندان بین 65 تا 85 سال 3/ 78 درصد بیشتر از کودکان زیر 2 سال به پزشک مراجعه کرده اند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر و مستندات ارائه شده می توان نتیجه گیری کرد کهبخش قابل ملاحظه ای از بار اقتصادی و هزینه های نظام سلامت در حوزه تامین اجتماعی متعلق بهگروه سالمندان می باشد که در آینده نیز همچنان به روند افزایش خود ادامه خواهد داد. در اینراستا لازم است ضمن تدارک خدمات لازم برای این گروه سنی، تلاش شود با رویکرد پیشگیرانهمراجعات و تقاضای خدمات این گروه مدیریت شود.

Authors

افسون آیین پرست

مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

علی اصغر حایری

مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

حامد زندیان

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

فرزانه مفتون

مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

فرانک فرزدی

مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

فاطمه ریاضی

مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران