بررسی تاثیر اعتماد برند، اثر برند و کیفیت برند بر وفاداری رفتاری با نقش میانجی وفاداری نگرشی در شرکت بیمه ملت

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,128

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMIECONF01_017

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اعتماد برند، اثر برند و کیفیت برند بر وفاداری رفتاری با نقش میانجی وفاداری نگرشی در شرکت بیمه ملت تهران انجام شد. از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل مشتریانی بیمه ملت می باشد که حداقل یک بار از خدمات بیمه ملت استفاده کرده اند. از نمونه گیری تصادفی استفاده و حجم نمونه برابر 384 نفر انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد اعتماد برند مورگان و هانت 1994 ، اثر برند مانهاس 2013 کیفیت برند جهانگیر و همکاران 2009 وفاداری نگرشی گیسی و زنگین 2013 و وفاداری رفتاری گیسی و زنگین 2013 بود که ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای تحقیق بالاتر از 0/7 و هچنین مقداری شاخص روایی AVE بالاتر از 0/5 می باشد. آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزار 23SPSS و 8.8LISREL نشان داد که تمام فرضیه های (به جز تاثیر اعتماد برند بر وفاداری رفتاری) تایید شدند. همچنین مدل از برازش خوبی برخوردار است و در نهایت مقدار ضریب 0/38R2,0/21 شد. نتایج نشان داد مقدار وفاداری نگرشی بیشتر از وفاداری رفتاری به دست آمد، بنابراین مدیران بیمه ملت باید با ایجاد اعتماد، اثرپذیری خدمات و ارائه خدمات با کیفیت برای شرکت را فراهم نمایند تا وفاداری نگرشی منجر به وفاداری رفتاری شود و در نتیجه باعث رفتار خرید شوند تا سود بیشتر نصیب شرکت شود

Keywords:

اعتماد برند , اثر برند , کیفیت برند , وفاداری نگرشی , وفاداری رفتاری و بیمه ملت