جایگاه هویت ملی در کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 545

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAFA-8-17_001

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

Abstract:

هویت ملی نشانگر شخصیت هر ملت است که می تواند آن ملت را در بین سایر ملل مطرح و برجسته نماید. هدف این بررسی، تعیین میزان توجه کتاب های درسی دوره­ی ابتدایی به مقوله هویت ملی است. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل محتوا می­باشد. جامعه آماری کلیه 43 کتاب درسی دوره­ی ابتدایی چاپ شده در سال 1396 است که با استفاده روش سرشماری (تمام شماری)، تمام جامعه آماری موردمطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، فرم تحلیل محتوای کتاب های درسی محقق ساخته بود. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا به کمک تکنیک آنتروپی شانون استفاده شده است. یافته ها نشان داد که در بین مولفه های هویت ملی (فرهنگی، سیاسی، نمادها)، مولفه سیاسی با 274 مورد، مولفه فرهنگی 273 مورد و نمادها 195 مورد در کتاب های درسی بکار رفته اند. همچنین یافته­ها نشان داد که بیشترین مقدار ضریب اهمیت در کتاب های درسی دوره ابتدایی را پایه سوم و کمترین مقدار را پایه دوم ابتدایی داشته­ است.

Authors

مهدی محمدی

دانشیار و عضو هیئت علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

فرشته صفری

دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم

رضا جعفری هرندی

دانشگاه قم