تحلیل ارتعاشی فرکانسی مجموعه تجهیزات نیروگاه اول سد شهید عباسپور به منظور تعیین منشا ارتعاشی و ارایه راه حل اصلاحی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: خوزستان
شهر موضوع گزارش: مسجد سلیمان
Document ID: R-1047559
Publish: 17 November 2018
دسته بندی علمی: مهندسی آب و هیدرولوژی
View: 478
Pages: 284
Publish Year: 1390

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

هدف گزارش حاضر ارایه تحلیلی بر نتایج تست های ارتعاشی انجام شده در نیروگاه شهید عباسپور به منظور بررسی و ریشه یابی عیوب محتمل و موثر می باشد. این تحلیل ها در دو بخش عمده تحلیل فرکانسی ارتعاش و تحلیل هیدرولیکی برای بررسی ناپایداری جریان سیال و رخدادهای کاویتاسیون، نوسانات فشار و گردابه در توربین و درفت تیوب انجام گرفته اند. در یک نگاه اجمالی ارتعاشات با منشا مکانیکی در درجه اول اهمیت قرار دارند و علایم عیوب مکانیکی از قبیل نامیزانی اجزای دوار و یاتاقان ها در واحد 3 و عمدتا 4 برجسته می باشند (گرچه سطح ارتعاش بنا به نتایج زمان تست در حد وخیم و اخطار نیست). مولفه های ضعیف تری از ارتعاش با منشا هیدرولیکی در بار کامل و جزیی ملاحظه می شود که اثر ان به عنوان نمونه در واحد 3 بیشتر مشهود است. ارتعاشات با منشا الکتریکی با توجه به اینکه سهم مولفه فرکانسی مرتبط با ان در طیف سیگنال ها ناچیز است در درجه سوم اهمیت قرار دارد.

چنانکه از طیف های ارتعاشی سیگنال ها استنتاج می شود مقادیر دامنه در فرکانس های مربوط به عیب الکتریکی بسیار کمتر از مقدار دامنه در فرکانس مربوط به سرعت دورانی محور و در اکثر موارد از هارمونیک دوم نیز پایین تر می باشد. لذا ارتعاشات القایی ناشی از نامیزانی میدان مغناطیسی ژنراتور بسیار اندک و کمتر از دیگر عیوب و حساسیت ذکر شده در استاندارد مورد استناد می باشد. بدین ترتیب وجود عیب الکتریکی قابل توجه در شرایطی که تست ها گزارش شده اند منتفی است.

بررسی واحدها در حالت بار جزیی و بار کامل نشان می دهد که به طورکلی در این حالت بار نیروگاه، در واحدهای 2 و 3 اثرات گردابه (به صورت مشابهی با انچه در تست نیم بار واحد مشاهده می شود) البته با دامنه کمتر وجود دارد، در صورتیکه این پدیده در واحد های 1 و 4 مشاهده نمی گردد. این موضوع با این واقعیت که رانر توربین واحد 1 و 4 متفاوت با واحدهای 2 و 3 است تطابق دارد، زیر اثرات هیدرولیکی واحدهای 1 و 4 مانند هم و متفاوت با واحدهای 2و 3 می باشد.

به منظور تحلیل تیوریک کاویتاسیون و نوسانات فشار، شبیه سازی نسبتا دقیقی از جریان سیال در توربین بر مبنای اطلاعات هندسی- هیدرولیکی رانرها انجام گرفت که گرچه بسیار مفصل و زمان بر بوده است اما به نتایج مفید و قابل توجهی انجامیده است. بنا بر انالیز هیدرولیکی انجام شده (فصل6)، نوسانات فشار در توربین 13 پره در مقایسه با توربین 15 پره بیشتر است (گرچه به نظر می رسد بازدهی هیدرولیکی ان بهتر باشد). این امر موید ارتباط زیرهارمونیک های مشاهده شده در تست با نوسانات فشار موجود در توربین13پره می باشد.

بنابراین با توجه به تحلیل های صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که عوامل الکتریکی و هیدرولیکی نقش اولیه موثری در افزایش مقدار ارتعاش نداشته و عامل اصلی عیوب مکانیکی می باشد. عیوب مکانیکی که عمدتا خود را در هارمونیک های سرعت دورانی محور نشان می دهند شامل نامیزانی، ناهم راستایی، لقی یاتاقان و ... می باشند که همگی ناظر به حساسیت تعمیرات و نگهداری واحدها هستند.

مشکلات ارتعاشی با گذشت زمان، طول عمر، استهلاک و فرسودگی واحدها به تدریج افزایش می یابند. بدین خاطر وجود یک سیستم خودکار اندازه گیری برای پایش وضعیت ارتعاشی واحدهای نیروگاه یک ضروری است. این سیستم علاوه بر پایش مستمر ارتعاش برای ارسال فرامین هشدار و اخطار، امکان تدوین تاریخچه و روند تراز ارتعاشی نقاط حساس را جهت بررسی های تحلیلی فراهم می نماید. بنابراین پیشنهاد می شود که نصب و بهره برداری از چنین سیستمی در دستور کار جدی بهینه سازی نیروگاه یک قرار گیرد.

لازم به ذکر است که در طی انجام این پروژه، چهار گزارش تفکیک شده برای مراحل مختلف ارایه شده است. این گزارش مجموعه ای از اهم گزارش های قبلی و جمع بندی نهایی پروژه می باشد.

فهرست مطالب Research

1. مقدمه. 22

2. پایش وضعیت و عیب یابی.. 28

2-1- مقدمه ای بر عیب یابی.. 28

2-2- عیوب ارتعاشی در نیروگاه برق- ابی.. 30

2-2-1- عیوب مکانیکی.. 30

2-2-1-1- عدم بالانس مکانیکی.. 30

2-2-1-2- ناهم محوری یاتاقان های توربین.. 31

2-2-2- عیوب هیدرولیکی.. 31

2-2-2-1- عدم بالانس هیدرولیکی.. 33

2-2-2-2- رزونانس در ابراهه. 33

2-2-2-3- چرخش در درفت تیوب... 34

2-2-2-4- کاویتاسیون.. 34

2-2-3- عیوب الکتریکی.. 36

2-2-4- عیوب دیگر. 37

2-3- ابزارهای تحلیل و عیب یابی.. 39

2-4- تبدیل فوریه و انالیز طیفی.. 40

3. اماده سازی تجهیزات و تنظیم انها در محل.. 44

3-1- طراحی پایه سنسورها 45

3-1-1- طراحی پایه سنسور یاتاقان توربین و یاتاقان هادی پایینی.. 46

3-1-2- طراحی پایه سنسور یاتاقان هادی بالایی.. 47

3-2- ساخت پایه سنسورها 48

3-3- طراحی و ساخت قطعه تنظیم فاصله. 49

3-4- نصب پایه های سنسورها 50

3-5- تجهیزات اندازه گیری ارتعاشات شفت توربین ها و تنظیم انها در محل.. 53

3-5-1- مشخصات تجهیزات اندازه گیری... 53

3-5-1-1- سنسور های غیرتماسی.. 53

3-5-1-2- جمع کننده داده ها و نرم افزار مربوطه. 56

3-5-2-تنظیم تجهیزات اندازه گیری در محل اندازه گیری... 57

4. تست های انجام شده در نیروگاه. 64

4-1- فرایند تست های ارتعاشی.. 64

4-2- تست های ارتعاشی در واحد شماره یک..... 65

4-3- تست های ارتعاشی در واحد شماره دو. 67

4-4- تست های ارتعاشی در واحد شماره سه. 69

4-5-تست های ارتعاشی انجام شده در واحد چهار. 71

5. تحلیل ارتعاشی و عیب یابی.. 72

5-1- ارزیابی ارتعاش نسبی محور. 72

5-1-1- ارزیابی ارتعاش نسبی محور واحد شماره یک..... 75

5-1-2- ارزیابی ارتعاش نسبی محور واحد شماره دو. 76

5-1-3- ارزیابی ارتعاش نسبی محور واحد شماره سه. 78

5-1-4- ارزیابی ارتعاش نسبی محور واحد شماره چهار. 79

5-2- بررسی عیوب و نمودارهای طیف فرکانسی واحدهای مختلف.... 81

5-3- تست ارتعاشی شفت واحد 4. 123

6. تحلیل هیدرولیکی.. 126

6-1- مقدمه. 126

6-2- پدیده کاویتاسیون.. 128

6-2-1- مطالعه فیزیک کاویتاسیون.. 128

6-2-2- انواع کاویتاسیون.. 130

6-2-3- روابط و اعداد بی بعد در پدیده کاویتاسیون.. 132

6-2-4- شرایط ایجاد کاویتاسیون.. 135

6-2-5- اثرات مخرب کاویتاسیون.. 136

6-3- کاویتاسیون در توربین فرانسیس.... 138

6-3-1- انواع کاویتاسیون.. 138

6-3-2- تغییرات بازده. 143

6-3-3- خوردگی ناشی از کاویتاسیون.. 147

6-4- مدل سازی با استفاده از نرم افزار. 150

6-4-1- هندسه سه بعدی چرخ.. 150

6-4-2- تولید مش در هندسه سه بعدی... 151

6-4-3- معادلات حاکم.. 152

6-4-4-شرایط مرزی... 153

6-4-5- حل عددی با استفاده نرم افزار. 153

6-4-5-1- حل عددی بدون در نظر گرفتن کاویتاسیون.. 153

6-4-5-2- حل جریان در حالت کاویتاسیون.. 155

6-5- نتایج... 156

6-5-1- حل عددی بدون در نظر گرفتن کاویتاسیون.. 156

6-5-2- حل جریان در حالت کاویتاسیون.. 163

7. جمع بندی وپیشنهادات... 167

پیوست 1: بررسی استانداردهای ارزیابی و تحلیل ارتعاش در توربین های ابی.. 170

پ1-1- مقدمه. 170

پ1-2- استانداردهای ISO برای ارزیابی وخامت ارتعاش.... 170

پ1-3- استانداردهای ISO برای اندازه گیری ارتعاش.... 177

پ1-4- بررسی استاندارد ISO 7919 .. 179

پ1-5- استاندارد ISO 7919-1 .. 179

پ1-5-1-اندازه گیری ها 180

پ1-5-2- فرایندهای اندازه گیری... 181

پ1-5-3- شرایط عملکردی ماشین.. 182

پ1-5-4- فونداسیون ماشین و سازه ها 182

پ1-5-5- ارتعاشات محیطی و ارزیابی سیستم اندازه گیری... 182

پ1-5-6- ابزار دقیق.. 183

پ1-5-7- معیارهای ارزیابی.. 183

پ1-5-7-1- بررسی عوامل موثر بر معیار ارزیابی.. 185

پ1-5-7-2- معیار I : اندازه ارتعاش در سرعت نامی تحت شرایط عملکردی پایدار. 185

پ1-5-7-3- نواحی ارزیابی.. 186

پ1-5-7-4- معیار II : تغییر در اندازه ارتعاش.... 187

پ1-5-8- مکانیک ارتعاش شفت.... 188

پ1-5-9- اندازه گیری ارتعاش شفت.... 189

پ1-5-9-1- کمیت های اندازه گیری... 190

پ1-5-9-2- توصیه هایی برای ابزار دقیق مورد استفاده برای اندازه گیری ارتعاش نسبی و مطلق شفت.... 195

پ1-5-9-3- سیستم اندازه گیری حرکت نسبی (حسگرهای غیرتماسی). 196

پ1-5-9-4- سیستم اندازه گیری حرکت مطلق (پروب سوار بر شفت همراه حسگرهای لرزه ای). 197

پ1-5-9-5- سیستم اندازه گیری حرکت مطلق (ترکیب حسگر غیرتماسی با حسگرهای لرزه ای). 198

پ1-6- استاندارد ISO 7919-5 .. 200

پ1-6-1- فرایندهای اندازه گیری... 201

پ1-6-2- نوع اندازه گیری... 201

پ1-6-3- صفحات اندازه گیری... 202

پ1-6-4- تجهیرات اندازه گیری... 203

پ1-6-5- معیارهای ارزیابی.. 203

پ1-6-6-معیارهای ارزیابی برای ارتعاش نسبی شفت توربین ابی تحت شرایط عملکردی خاص..... 204

پ1-6-6-1- معیار I : اندازه ارتعاش در سرعت نامی تحت شرایط کاری حالت پایدار. 205

پ1-6-6-2- معیار II : تغییرات در اندازه ارتعاش.... 209

پ1-7- استاندارد ISO 10816-1 .. 210

پ1-7-1- پارامترهای اندازه گیری... 211

پ1-7-1-1- گستره فرکانسی.. 211

پ1-7-1-2- کمیت اندازه گیری... 211

پ1-7-1-3- اندازه ارتعاش.... 212

پ1-7-1-4- وخامت ارتعاش.... 212

پ1-7-2- موقعیت های اندازه گیری... 212

پ1-7-3- ابزار دقیق.. 215

پ1-7-4- معیارهای ارزیابی.. 215

پ1-7-4-1- معیار I : اندازه ارتعاش.... 215

پ1-7-4-2- رهنمون های عمومی برای تعیین معیارها 221

پ1-8- استاندارد ISO 10816-5 .. 222

پ1-8-1- چیدمان های ماشین.. 222

پ1-8-2- نوع اندازه گیری... 227

پ1-8-3- تجهیزات اندازه گیری... 229

پ1-8-4- حدود ناحیه ارزیابی.. 231

پ1-8-5- ارتعاش محوری... 232

پ1-8-6- مرزهای ناحیه ارزیابی.. 232

پیوست 2: نمونه نمودارهای تست ارتعاشی واحدها 235

پ2-1- نمونه نمودارهای تست ارتعاشی واحد 1. 235

پ2-1-1- نمونه تست ها در محل یاتاقان هادی بالایی UGB واحد یک..... 235

پ2-1-2- نمونه تست ها در محل یاتاقان هادی پایینی LGB واحد یک..... 237

پ2-1-3- نمونه تست ها در محل یاتاقان توربین واحد یک..... 239

پ2-2- نمونه نمودارهای تست ارتعاشی واحد دو. 242

پ2-2-1- نمونه تست ها در محل یاتاقان هادی بالایی UGB واحد دو. 242

2-1-1-. 244

پ2-2-2- نمونه تست ها در محل یاتاقان هادی پایینی LGB واحد دو. 244

پ2-2-3- تست ها در محل یاتاقان توربین واحد دو. 248

پ2-3- نمونه نمودارهای تست ارتعاشی واحد سه. 250

پ2-3-1- تست ها در محل یاتاقان هادی بالایی UGB واحد سه. 250

پ2-3-2- تست ها در محل یاتاقان هادی پایینی ( LGB ) واحد سه. 252

پ2-3-3- تست ها در محل یاتاقان توربین واحد سه. 254

پ2-4- نمونه نمودارهای تست ارتعاشی واحد چهار. 256

پ2-4-1-نمونه تست ها در محل یاتاقان بالایی UGB واحد 4. 256

پ2-4-2- نمونه تست ها در محل یاتاقان پایینی LGB واحد 4. 258

پ2-4-3- نمونه تست ها در محل یاتاقان توربین واحد 4. 259

پیوست 3: بررسی گزارش گروه های قبلی.. 261

پ3-1- گزارش اول 261

پ3-1-1- تجهیزات اندازه گیری... 262

پ3-1-2- مقادیر ارتعاشی اندازه گیری شده. 262

پ3-1-3- قسمت هایی از گزارش اول.. 263

پ3-1-4- نتیجه گیری... 268

پ3-2- گزارش دوم. 268

پ3-2-1- تجهیزات اندازه گیری... 268

پ3-2-2- روش اندازه گیری... 269

پ3-2-3- مقادیر ارتعاش اندازه گیری شده. 269

پ3-2-4- قسمت هایی از گزارش دوم. 272

پ3-2-5- نتیجه گیری (الستوم). 274

پ3-3- بررسی و مقایسه دو گزارش.... 274

پیوست 4: نقشه پایه سنسورهای طراحی شده 277

پ 4-1- نقشه پایه سنسور یاتاقان توربین.. 277

پ4-2- نقشه پایه سنسور یاتاقان هادی پایینی.. 278

پ4-3- نقشه پایه سنسور یاتاقان هادی بالایی نوع اول.. 279

پ4-4- نقشه پایه سنسور یاتاقان هادی بالایی نوع دوم. 280

پ4-5- نقشه قطعه فاصله انداز برای نصب پایه سنسورها 281

مراجع   282

نمایش کامل متن

مراجع و منابع این Research:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Research را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Research لینک شده اند :
 • مستعانی ع.، عیب¬یابی چرخ¬دنده توسط تحلیل سیگنال ارتعاشی، پایان¬نامه کارشناسی ...
 • شیرازی آ. ف.، عیب¬یابی توربین آبی به وسیله پردازش و ...
 • شهسواری ع.، ترک¬یابی لوله حامل سیال با استفاده از علایم ...
 • نوربخش، احمد، توربوماشین ها، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ...
 • نوربخش، احمد، 1382. پمپ و پمپاژ “دانشگاه تهران، موسسه انتشارات ...
 • دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به کمک نرم افزار FLUENT، روح ...
 • 21[ بهزاد، م.، تعیین مقادیر مجاز ارتعاشات در ژنراتورهای سد ...
 • Dan T Huynh, Vibration Characteristics of Hydro Plant Equipment, PacifiCorp, ...
 • Youcef AIT Bouziad, Physical Modeling of Leading Edge Cavitation: Computational ...
 • Application Note: Monitoring Hydroelectric Units with COPASS, B&K Vibro Company, ...
 • Preventive Maintenance for Hydro Turbine, Hitachi Company, 1993. ...
 • V. Venkatasubramanian, R. Rengaswamy, K. Yin, S. N. Kavuri, A ...
 • Allen R. L., Mills D. W., Signal Analysis (Time, Frequency, ...
 • MATLAB R2006a Wavelet Toolbox, 2006. ...
 • Francois Avellan, Introduction to Cavitation in Hydraulic Machinery, International Conf. ...
 • R.Hothersall,“Hydrodynamic design guide for small Francise and propeller turbins”,2004. ...
 • J. B. Leroux, J. A. Astolfi, J.Y.Billard, An Experimental Study ...
 • R.E.A. Arndt, M. Kjeldsen, C.C.S. Song, A.Keller, Analysis of Cavitating ...
 • FLUENT 6.0 Documentation, Tutorial Guide, Fluent Inc., 2001. ...
 • ISO 7919-5, Mechanical vibration of non-reciprocating machines- Measurements on rotating ...
 • Inspection Report, 05/AHG-REH/JDS/237-5, Alstom Power Environment Hydro Products. ...
 • نمایش کامل مراجع