ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

ارزیابی شرایط محیطی برخی از زیست گاه های مهم میگو در شرق و غرب استان هرمزگان (خورهای تیاب، یک شوبه، لافت و خمیر)

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 19 خرداد 1397
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1049906تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 87Pages: 120

Authors

Abstract:

حفاظت از اکوسیستم های ساحلی به عنوان زیستگاه مجموعه ایی از آبزیان همواره یکی از دغدغه های جدی در دنیا محسوب می گردد. به منظور ارزیابی شرایط محیطی برخی از پارامترهای فیزیکوشیمایی آب در این مطالعه تغییرات زمانی و مکانی برخی از پارامترهای فیزیکوشیمایی و شرایط کیفیت آب برخی از خورهای واقع در شرق (تیاب و یک شوبه) و غرب (خمیر و لافت) استان هرمزگان، به صورت فصلی، به مدت یک سال در طی سال 1394 موردمطالعه قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل شرایط محیطی خورها از روش های آماری و شاخص های ریاضی چند متغیره استفاده گردید. میانگین (Mean±SE) تغییرات سالانه دمای آب درخورهای غرب (لافت و خمیر) برابر باCo 54/0±6/29; شوری:ppt1/0 ± 3/39; اکسیژن محلول: mg/l 05/0 ± 04/6;pH: 01/0 ± 2/8; نیترات: µmol/l03/7 ± 3/117; نیتریت: µmol/l1/1 ± 6/23; آمونیاک کل: µmol/l2/8 ± 2/76; فسفات: µmol/l03/15 ± 6/181; کلروفیل a µg/l3/3 ± 07/1 بوده است. درحالیکه درخورهای واقع در شرق استان هرمزگان (تیاب و یک شوبه)، میانگین تغییرات سالانه دمای آب برابر باCo 53/0±4/28; شوری ppt 22/0 ± 3/41; اکسیژن محلول: mg/l 07/0 ± 2/6; pH: 01/0 ± 22/8; نیترات: µmol/l9/9 ± 4/233; نیتریت: µmol/l7/0 ± 16; آمونیاک کل: µmol/l7 ± 2/75; فسفات: µmol/l3/12 ± 03/147; کلروفیل a µg/l1/0±44/2 بوده است. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی دربین خور ها اختلاف معنی داری وجود دارد(P<0.05). آنالیز تشخیص، شرایط کیفیت آب را ازنظر مکانی به سه گروه طبقه بندی نمود. تحلیل آزمون مولفه ها نشان داد که میزان نیترات و آمونیاک کل درخور تیاب و فسفات درخور لافت با دو منبع انسان ساخت (فاضلاب های خانگی و کشاورزی) و طبیعی، می تواند به عنوان عوامل اصلی موثر برشدت تغذیه گرایی موردتوجه قرار گیرد. محدود تغییرات شاخص های تغذیه گرایی TRIX و TI در طی دوره بررسی به ترتیب برابر 1/6-4/3 و 2/4-5/3 بوده است. بر اساس شاخص های تروفیک TRIX و TI، شرایط تغذیه گرایی درخورهای لافت و خمیر در رتبه مزوتروف، یک شو به در رتبه الیگو- مزوتروف و خورتیاب در رتبه مزو- یوتروف قرار گرفت. همچنین شرایط کیفیت آب بر اساس شاخص تریکس، درخور تیاب در سطح بد و خورهای خمیر، لافت و یک شوبه در سطح خوب قرار گرفت. تعیین شرایط تغذیه گرایی به روش تک متغیره بر اساس کلروفیل a و ازت معدنی کل توافق بسیار خوبی را با شاخص های تروفیک چند متغیره از خود نشان داد. دامنه تغییرات برخی از پارامترهای مورد بررسی در این مطالعه (نیترات، فسفات و آمونیاک کل) بیشتر از حد مجاز گزارش شده جهت حفاظت از زندگی آبزیان درنواحی ساحلی بوده است.کلمات کلیدی: شرایط محیطی، خور، میگو، استان هرمزگان

Research COI Code

This Research COI Code is R-1049906. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1049906/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support