ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

تاثیر پ هاش آب آبیاری بر اثربخشی کودهای شیمیایی و کنترل آفات و بیماری های سیب زمینی

نوع محتوی : طرح پژوهشیتاریخ انتشار: 9 خرداد 1397
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1050014تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 83Pages: 89

Authors

Abstract:

برای بررسی تاثیر کاهش pH آب آبیاری بر رشد، عملکرد، جمعیت آفات و بیمارگرهای سیب زمینی، طرح آزمایشی به صورت استریپ پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه 3 تکرار انجام شد. pH آب آبیاری با 3 تیمار شامل pH آب ایستگاه (21/7)، 5/6 و 5/5 به عنوان کرت های افقی و مصرف کود ها به مقدار 100، 75 و 50 درصد توصیه کودی به عنوان کرت های عمودی در نظر گرفته -شد. کرت های افقی (سطوح pH آب آبیاری) از زمان وقوع پوشش کامل مزرعه تا گلدهی کامل و به -مدت حدود 35 روز اعمال شد. برای کاهش pH آب آبیاری از اسید سولفوریک استفاده شد. در زمان گلدهی کامل (بلافاصله بعد از اتمام اعمال سطوح pH آب آبیاری) صفات رویشی اندازه گیری و با تهیه نمونه برگی از گیاهان، غلظت عناصر غذایی اندازه گیری شد. در مراحل رشد سیب زمینی جمعیت آفات و شدت بیمارگرهای خاکزاد یادداشت برداری و ارزیابی صورت گرفت. پس از پایان دوره رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی و غلظت عناصر غذایی غده اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با کاهش توصیه کودی از 100 به 50 درصد، شاخص کلروفیل، طول ساقه و برگ، تعداد برگ، وزن تر و خشک بخش هوایی و عملکرد به ترتیب 34، 5، 18، 50، 25، 25 و 32 درصد کاهش یافتند (05/0> p). با کاهش pH آب آبیاری از 5/7 به 5/5، شاخص کلروفیل و طول برگ به ترتیب 10 و 29 درصد افزایش یافتند (05/0> p). اثرهای متقابل دو جانبه توصیه کودی و pH آب آبیاری از نظر شاخص کلروفیل، طول ساقه و طول برگ معنی دار و عمدتا از نوع هم افزایی بود. با کاهش توصیه کودی از 100 به 50 درصد غلظت فسفر برگ، مس، آهن و فسفر غده و فاکتور انتقال فسفر کاهش یافت (05/0> p). کاهش pH آب آبیاری تا 5/5 باعث افزایش 12، 7، 14 و 7 درصدی روی، منگنز و فسفر برگ، منگنز غده و کاهش 3 درصدی pH خاک شد (05/0> p). اثرهای متقابل دو جانبه توصیه کودی و pH آب آبیاری از نظر روی برگ و منگنز خاک معنی دار و عمدتا از نوع هم افزایی بود. اثر سطوح اسیدیته آب آبیاری و توصیه کودی بر تراکم جمعیت بید، زنجرک، کنه ترکستانی و تریپس و شدت و میزان آلودگی به بیماری ها اثر معنی دار نداشت ولی روی کاهش شدت و میزان آلودگی بوته ها به بیماری لکه موجی آلترناریایی در سطح پنج درصد، اختلاف معنی دار وجود داشت. واژه های کلیدی:پ هاش آب آبیاری، جمعیت آفات و بیمارگرها، سیب زمینی، عناصر غذایی

Research COI Code

This Research COI Code is R-1050014. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1050014/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support