ارزیابی تاثیر قارچکش بردوفیکس 18% در کنترل بیماری سفیدک کرکی گوجه فرنگی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1050078
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 14,585
Pages: 23
Publish Year: 1396

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

بیماری سفیدک دروغی یا کرکی گوجهفرنگی (Tomato late blight) توسط شبه قارچ Phytophthora infestans ایجاد می شود و از مهم ترین بیماری های گوجهفرنگی در جهان است. به منظور کنترل شیمیایی بیماری در ایران، پژوهش حاضر برای ارزیابی اثر قارچ کش بردو فیکس سوسپانسیون کنسانتره 18% (Bordeaux mixture SC 18%) با غلظت های 4، 5 (توصیه شرکت باغبان تاک) و 6 در هزار و کوپراکسی کلراید 35% پودر تر شونده (copper oxychloride WP 35%) با غلظت 3 در هزار (قارچ کش مرجع) و شاهد (آب پاشی) در مزارع گوجهفرنگی استان های مازندران و هرمزگان انجام شد. با ظهور علایم بیماری، 5 بوته در هرکرت آزمایشی مشخص و اقدام به محلول پاشی کرت های آزمایشی شد. ارزیابی شدت بیماری با نمره دهی به بوته های انتخابی در هر کرت صورت گرفت. شاخص شدت بیماری (DSI) و سطح زیر نمودار پیشرفت بیماری (AUDPC) محاسبه و داده ها با استفاده از نرم افزار SAS در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی تجزیه آماری شدند. نتایج نشان داد قارچکش بردوفیکس در مقایسه با تیمارهای قارچ کش مرجع و شاهد در کنترل بیماری موثرتر بود. قارچ کش بردوفیکس با غلظتهای 5 و 6 لیتر در هزار لیتر آب بیشترین کارایی را در بین تیمارها داشت. به این ترتیب این قارچ کش با غلظت 5 در هزار برای پیش گیری از گسترش و کنترل بیماری سفیدک کرکی گوجه فرنگی در مناطق حاشیه خزر از جمله استان های گلستان ، مازندران و گیلان و در جنوب ایران از جمله استان های خوزستان ، بوشهر و هرمزگان و مناطق مرطوب استان های فارس و کرمان قابل توصیه است.واژه های کلیدی: سفیدک حقیقی، کنترل شیمیایی، باغبانتاک