ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Research
Title

ارزیابی دقت روشهای سنجش از دور در شناسایی مناطق لغزشی جنوب شرق خرم آباد

نوع محتوی : طرح پژوهشی
استان موضوع گزارش : تهرانشهر موضوع گزارش: تهران
کد COI Research: R-1052815تاریخ درج در سایت: 27 بهمن 1397
زبان اصلی Research: Persian دسته بندی علمی Research: علوم کشاورزی
View: 91Pages: 76

Authors

Abstract:

زمینلغزش ازجملهبلایایطبیعیاست کههمهساله زیان هایجانیومالیهنگفتیرادرکشورهایمختلفبهبار می آورد.شناسایی و طبقهصبندی نواحی مستعد لغزش و پهنهصبندی خطر آن گامی مهم در ارزیابی خطرات محیطی به شمار رفته و نقش غیر قابل انکاری را در مدیریت حوضهصهای آبخیز ایفا می-نماید. منطقهموردمطالعهدرجنوبشرقشهرخرم آباددراستانلرستانواقعشدهاستوبراساستقسیم بندیزمینساختوحوضه هایقدیمی ایراندرمحدودهزاگرسچین خوردهقرارمی گیرد. با توجه به نوع سازندهای زمین شناسی، لرزه خیزی، اقلیم و وضعیت توپوگرافی، این حوضه از نظر لغزشی ناپایدار می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی داده های به دست آمده از سنجنده های مختلف در تشخیص لغزش های رخ داده در منطقه مورد مطالعه و مناطق مشابه، انجام گرفته است. به منظور ارزیابی دقت داده های ‭TM‬، ‭ETM+‬، ‭IRS‬، ‭ASTER‬،و عکس های هوایی از روش ماتریس خطا استفاده شده است. در مطالعه صورت گرفته با استفاده از تکنیک های آشکارسازی و ساختن ترکیب های رنگی مختلف از طریق بصری مناطق لغزشی تفکیک گردید و برای ارزیابی، با نقشه واقعیت زمینی مقایسه شده اند. محاسبه ماتریس خطا برای نقشه های تهیه شده نشان می دهد که با افزایش تفکیک فضایی تصاویر، دقت تشخیص لغزش های رخ داده افزایش می یابد. کلید واژه: تصاویر ماهواره ای، ‭TM‬، ‭ETM+‬، ‭IRS‬، ‭ASTER‬،تفکیک فضایی، زمین لغزش

Research COI Code

This Research COI Code is R-1052815. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1052815/

تهیه کنندگان Research

کارفرمای پروژه:
مجری پروژه:
در بخش لیست سازمانها می توانید لیست سازمانهای کارفرما و مجری پروژه های علمی و گزارشهای تحقیقاتی ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده نمایید.

Research Info Management

New Researches

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support