تعیین کارایی اقتصادی و ارایه الگوی مناسب در زنبورستان های شهرستان رودسر

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: البرز
شهر موضوع گزارش: کرج
Document ID: R-1054690
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 253
Pages: 49
Publish Year: 1392

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

در شهرستان رودسر ‮‭516‬ زنبورستان با تعداد ‮‭11500‬ کلنی و تولید عسل سالیانه ‮‭150‬ تن وجود دارد. با هدف تعیین کارایی اقتصادی و ارایه الگوی مناسب برای زنبورستان های شهرستان رودسر این پژوهش اجراشد و تعداد‮‭30‬ واحد پرورش زنبور عسل بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده با انتساب متناسب تحت پوشش قرارگرفت. سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارایی اقتصادی آنها تعیین شد. براساس نتایج بدست آمده، میانگین عسل تولیدی مشاهده شده کلنی ها ‮‭10/419‬ کیلوگرم بود. درحالت بازده ثابت نسبت به مقیاس، میانگین های کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب ‮‭71‬/،‮‭0/36 0‬ و ‮‭0/27‬ بود و در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس، میانگین های کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب ‮‭84‬/،‮‭0/55 0‬ و ‮‭0/48‬ بود. درضمن کارایی مقیاس ‮‭0/85‬ محاسبه شد. درصورتی که زنبورداران شهرستان رودسر تعداد کلنی ها را از ‮‭42/2‬ به ‮‭90‬ فروند افزایش دهند، کارایی اقتصادی آنها ‮‭52‬ درصد، میانگین تولید عسل کلنی ‮‭59/23‬ درصد و سود سالیانه یک کلنی ‮‭56‬ درصد افزایش می یابد.