گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بررسی برنامه راهبردی تحقیقات عسل و سایر فرآورده های زنبورعسل

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: البرز
شهر موضوع گزارش: کرج
Document ID: R-1059868
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 193
Pages: 302
Publish Year: 1389

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: