گزارش نهایی ارزیابی ارقام سورگوم دانه ای درشرایط تنش شوری در منطقه سیستان

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: سیستان و بلوچستان
شهر موضوع گزارش: زابل
Document ID: R-1070163
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 157
Pages: 17
Publish Year: 1385

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

In order to yield evaluation of grain sorghum cultivars in salinity stress condition in sistan area . This experiment carried out i1] one year. In this experiment 20 cultivars used and this materials planted in two separate experiments with use of randomized complete block design with 3 replication (nonnal and stress). In stress condition used from water with electrical conductivity 7 ds/m and in nonnal condition used from water with electrical conductivity 2 ds/m . Each cultivars planted in four lines with four meter long and 30 cm space. From aspect of indices study (ST! ~ SS1) became certained, KGSll had the most tolerance to salinity stress. Key words: sorghum. Salinity, stress, yield

Keywords: