نماتودهای زیان آور پسته

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: کرمان
شهر موضوع گزارش: رفسنجان
Document ID: R-1071104
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 131
Pages: 23
Publish Year: 1384

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: