پرورش انگشت قدهای کفال گونه ‭.Mugil cephalus L‬

نوع محتوی:

طرح پژوهشی

Language:

Persian

استان موضوع گزارش:

تهران

شهر موضوع گزارش:

تهران

Document ID:

R-1071397

Publish:

16 February 2019

دسته بندی علمی:

علوم کشاورزی

View:

226

Pages:

90

Publish Year:

1382

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم
لینک ثابت به این Research: