گزارش اجمالی از وضعیت منابع آب استان فارس با محوریت بخش کشاورزی : دورنمای پیشنهادی تا پایان برنامه چهارم توسعه

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: فارس
شهر موضوع گزارش: شیراز
Document ID: R-1073056
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 223
Pages: 75
Publish Year: 1382

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: