گزارش نهایی ارزیابی ارقام پنبه وارداتی از نظر خصوصیات کمی و کیفی الیاف

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: ورامین
Document ID: R-1077579
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 127
Pages: 23
Publish Year: 1379

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Keywords: