الگوی پراکنش و تنوع زیستی سرخسهای شاخص جنگل شصت کلاته

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,103

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNRSDCS01_002

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1389

Abstract:

پوشش گیاهی کف جنگل یک بخش مهم از اکوسیستم جنگل به حساب می آید مهمترین اهمیتی این گی اهان استفاده از آنها برای طبقه بندی رویشگاه می ب اشد. به منظور مطالعه ارتباط بین فراوانی سرخسها با عوامل محیطی (ارتفاع از سطح دریا ، موقعیت ،جهت ، نور ،رطوبت و pHخاک) و نقش آنها در طبقه بندی رویشگاه در جنگلی به وسعت 1698/3 هکتار 172 پلاتنمونه مربعی به ابعاد20×20 متر به روش آماربرداری انتخابی برداشت شد . نتایج تحقیق نشان داد بین فراو انی سرخسها با ارتفاع از سطح دریا و رطوبت خاک ارتباط معنی دار وجو د دارد ولی بینفراوانی سرخسها باpHخاک، موقعیت، جهت و نور ارتباط معنی داری مشاهده نشد. با توجه به فراوانی سرخسه ا منطقه به 4 کلاسه ارتفاعی تقسیم شد که به ترتیب شامل دامنه ارتفاعی 900 متر با میانگین بایومس 63197/18 گرم در هکتار و در آخر دامنه ارتفاعی 300 متر که هیچگونه سرخسی در آن مشاهده نش د . با توجه به موقعیت پلاتها بیشترین فراوان ی سرخس در دره وکمترین فراوانی در دامنه غربی مشاهده شد . برای شناسایی و طبقه بندی پوشش گیاهی در 172 پلات برداشت شده از روش ضرایب فراوانی بر اون بلانکه استفاده شد وگروههای اکولو ژ یک گیاهی به روش تجزیه وتحلیل دو طرفه گونه های شاخص TWINSPANشناسایی شدند . نتایج این تجزیه و تحلیل نشان داد در گروه اول اکولوژیک سرخس عقابیPteridiom aquilinumو در گروه دومDryopteris filix mas گونه ی شاخص می ب اشد . تنوع زیستی سرخسها از دوشاخص سیمپسون و شانون - وینر محاسبه شد ک ه بیشترین تنوع مربوط به دامنه ی ارتفاعی 400 متر بود

Authors

ندا حسین پور

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

رامین رحمانی

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

هاشم حبشی

دانشجوی دکتری جنگلداری ،دانشگاه تربیت مدرس

راضیه جعفری حاجتی

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری ،دانشکده ی منابع طبیعی شهرکرد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • داستانگو.د.، 1383. مقایسه روشهای برآورد شاخص های تنوع زیستی درختان ...
 • زاهدی امیری، قوام الدین.، محمدی لیمایی، سلیمان.1381. ارتباط بین گروه ...
 • زرین کفش، م.، 1372.خاکشناسی کاربردی .انتشارات دانشگاه تهران .109-110. ...
 • - Bhattarai, K.R., Vetaas, O.R., Gretnes, J .A., 2004. Fern ...
 • - Elemans, M., 2004. Light, Nutrients and the Growth of ...
 • - Kluge , J .Kessler, m., Dunn, R.R., 2006. What ...
 • _ Salovara, K.J., Cardenas, G.G., Tuomisto, H., 2004.Forest Classification in ...
 • Watkins, J.E., Cardelus, C., Colwell, R.K., Moran, R.C., 2006. Species ...
 • - Wilson, S.MCG., Pyatt, D.C., Connolly, T., 2001. The Use ...
 • نمایش کامل مراجع