بازارهای جهانی مواد غذایی در قرن ‮‭21‬ سیاست ها و محدودیت های محیطی و منابع

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1095089
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 171
Pages: 28
Publish Year: 1378

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: