بررسی (طرح ملی اعتبارات روستایی - پروژه 4) بررسی نساز به نقدینگی (سرمایه در گردش) و عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1096040
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 254
Pages: 134
Publish Year: 1386

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Keywords:

گردش نقدینگی , سرمایه گذاری , سیاست های سرمایه گذاری , کشاورزی , ایران