بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام پرتقال و نارنگی روی پایه های جدید مرکبات در شمال ایران

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: مازندران
شهر موضوع گزارش: رامسر
Document ID: R-1097694
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 285
Pages: 15
Publish Year: 1384

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Keywords:

مرکبات , پرتقال , نارنگی , پایه های جدید مرکبات , اثر متقابل پایه و رقم , مناسب ترین ترکیب , پایه و پیوندک , بررسی عملکرد کمی و کیفی , افزایش قطر تنه , حجم تاج , مساحت مقطع عرضی تنه , ارقام , یوزو , پیج , هاملین , شمال ایران , موسسه تحقیقات مرکبات کشور