گزارش تحقیقی بررسی مدیریت صید ماهی کیلکا در شمال کشور

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1098747
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 204
Pages: 54
Publish Year: 1381

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: