گزارش مقدماتی تشکل های اجتماعی و صنفی در بخش کشاورزی "روندهای گذشته ،چشم اندازهای آینده"

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1099841
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 152
Pages: 34
Publish Year: 1378

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: